lunes, 19 de julio de 2010

AXUDAS DO INEGA A RENOVABLES 2010

O pasado día 14, publicouse no DOG a orde que regula as novas axudas do Inega para as instalacións de enerxías renovables.


Nesta convocatoria dase subvención para distintas tipoloxías de enerxía renovables. Dende as caldeiras de biomasa, ata as grandes instalacións de biogás.
O prazo de presentación de axudas, que se fai obrigatoriamente de xeito telemático, é ata o 20 de setembro.

O resumo das convocatorias é o seguinte:

  • Instalacións solares térmicas:
A contía máxima da subvención será o 35% do investimento subvencionable, agás para instalacións municipais, nas cales esta porcentaxe poderá incrementarse ata o 45%, cos seguintes límites máximos:
Paneis planos, 450 euros/kW(*). Tubaxes de baleiro  300 euros/m2 (superficie de apertura)
(*) A potencia en kW calcularase a partir da superficie útil de captación (de apertura) e da curva de rendemento do panel, con temperatura de entrada 45 ºC, temperatura ambiente 15 ºC e 800 W/m2 de radiación.
Establécese a axuda máxima por proxecto en 60.000 euros

  • Enerxía solar fotovoltaica illada:
 A potencia máxima da instalación será de 2,5 kWp. Deberá xustificarse a utilización dunha instalación solar fotovoltaica illada pola dificultade ou imposibilidade de conexión á rede de distribución sen implantación de novas liñas eléctricas, ou pola idoneidade desta solución polas características da demanda eléctrica.
Esta xustificación non será necesaria para instalacións demostrativas, ben que en ningún caso se considerarán
como instalación demostrativa as instalacións de uso particular.
Subvención máxima por kWp instalado;  Sen acumulación (baterías) 8.000 €/kWp. Con acumulación (baterías) 10.000 €/kW.

A contía máxima da subvención será do 40% doinvestimento subvencionable.


  • Enerxía solar fotovoltaica conectada á rede:
A potencia nominal da instalación en inversores será igual ou inferior a 20 kW. Os paneis fotovoltaicos da instalación deberán estar integrados arquitectonicamente, admitíndose unicamente as tipoloxías que o Inega sinala nos anexos da orden.
A contía máxima da subvención será de 900 €/kWp, sendo a axuda máxima por proxecto (ou proxectos situados na mesma edificación) de 6.000 euros, agás para os proxectos solicitados por concellos, para os que estes límites serán de 1.200 €/kWp e 9.000 €, respectivamente.


  • Biomasa
A contía máxima da subvención é o 30% do investimento subvencionable, agás para instalacións municipais,
en que esta porcentaxe poderá incrementarse ata o 45%, cos seguintes límites máximos adicionais de subvención por tipo de instalación e potencia térmica.


Tipoloxía 1 Instalación con caldeira de alimentación automática mediante parafuso sinfín ou sistema pneumático e sistema de almacenamento independente (silo de obra, contedor ou moega exterior, silo flexible ou depósito subterráneo): 125 €/kW
Tipoloxía 2 Instalación con caldeira de alimentación automática mediante parafuso sinfín ou sistema pneumático e sistema de almacenamento intermedio mediante depósito anexo ou moega integrada nela:  100 €/kW.
Tipoloxía 3 Caldeira sen alimentación automática 75 €/kW.
Tipoloxía 4 Estufa calefactora de aire 50 €/kW.
Tipoloxía 5 Cociña calefactora 50 €/kW.
Establécese a axuda máxima por proxecto en 30.000 euros.


  • Biogás/gasificación
A potencia nominal das instalacións de xeración de electricidade será igual ou menor de 500 kW.
Subención en €/kW, segundo o rango de potencias:

P < 50 kW: 1500 €/kW


50 kW < P <= 100 kW: 1500-10*€/kW (P-50)


100 kW < P <= 250 kW: 1000-2,5* €/kW (P-100)


250 kW < P <= 500 kW 625-0,9* €/kW (P-250)


No caso de que o aproveitamento sexa térmico aplicarase o coeficiente 1/3 aos valores da táboa anterior


Outras renovables: enerxía eólica, enerxía minihidráulica e instalacións mixtas de xeración eléctrica
Instalacións de aproveitamento da enerxía eólica e enerxía minihidráulica para xeración eléctrica ou instalacións mixtas (con algunha destas tecnoloxías e solar fotovoltaica illada).
A potencia eléctrica instalada total sumando todas as tecnoloxías utilizadas será igual ou menor de 10 kW.
A contía máxima da subvención será do 40% do investimento subvencionable, cos seguintes límites máximos da axuda por potencia instalada en aeroxerador e/ou turbina:
Eólica e/ou minihidráulica sen acumulación 1.500 €/kW
Eólica e/ou minihidráulica con acumulación 2.500 €/kW
Ligazón para a solicitude: Páxina web do Inega
Ligazón da descarga: Diario Oficial de Galicia

No hay comentarios:

Publicar un comentario